Spedycja morska  jest oparta o warunki zakupowe oraz w  praktyce spedycyjnej nierozłącznie łączy się z terminem Incoterms (International Commercial Terms), które zwie się również Międzynarodowymi Regułami Handlu, natomiast traktuje w wypadku usług typu transport kontenera czy kontener transport.

Spedycja morska a INCOTERMS to indeks międzynarodowych uregulowań prawnych, ujmujących warunki sprzedaży, jakich wykładnia bywa globalnie przyjęte na całym globie. Uregulowania te dzielą koszty jak również odpowiedzialność pomiędzy nabywcę i sprzedawcę, zaś też określają rodzaje transportu.

Incoterms kieruje się nadrzędnymi prawami Konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr, które zostały ogłoszone w 1936 roku a także reguluje transport morski. Dzisiaj wiążaca jest wersja Incoterms 2010, jaka zastąpiła poprzednią dystrybucję – Incoterms 2000.

Uregulowania INCOTERMS i ich cechy: obowiązują przy obrocie dobrami materialnymi (też w zakresie transport kontenera) ich stosowanie bywa fakultatywne obowiązują wyłącznie eksportera a także importera – z ich korzystania wyłączeni są spedytorzy jak również firmy transportowe, włączają usługi „kontener transport” normy prawa rządzącego daną umową mają pierwszeństwo przed INCOTERMS.

Incoterms zajmują się kwestiami związanymi z transportem morskim produktów od sprzedawcy do nabywcy. Włącza to m.in. przewóz artykułów, rozliczenie zobowiązań eksportowych a także importowych, pokrycie kosztów, w tym transportu a także ubezpieczenia, przeniesienie ryzyka za stan towarów w różnorakich punktach procesu transportowego. Incoterms są używane stale w połączeniu spośród lokalizacją geograficzną oraz nie zajmują się przeniesieniem praw własności.

Incoterms 2000

Zasady oraz prawa są polecane i publikowane poprzez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC). Oficjalną wersją Incoterms 2000 może być oryginalny tekst angielski, który został zatwierdzony przez Komisję Prawa Handlu Międzynarodowego (UNCITRAL) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Autoryzowane tłumaczenia w 31 językach są dostępne w lokalnych komitetach ICC.

Wytyczne oraz prawa ujęte w Incoterms 2000 (transport morski) podzielone zostały na grupy, zróżnicowane ze względu na łączne dla poszczególnych grup warunki, m.in. opłaty za transport jak również ubezpieczenie, moment przeniesienia ryzyka (natomiast tym samym sfinalizowania dostawy, co bywa bezpośrednio związane z zagadnieniami dotyczącymi płatności za zrealizowany kontrakt), odpowiedzialności za formalności jak również koszty związane z odprawami (transport kontenera) celnymi eksportowymi i importowymi.

Grupa E – Departure – Sprzedający udostępnia towar do dyspozycji kupującego we wskazanym punkcie wydania. Sprzedający nie bywa zobowiązany do zapewnienia odprawy celnej eksportowej, jak zarówno nie ponosi kosztów ani ryzyka załadunku towaru.

Grupa F – Main Carriage Unpaid – Grupa „F..” zobowiązuje sprzedającego do dokonania odprawy celnej eksportowej. Sprzedający nie opłaca zasadniczych kosztów transportu (zarówno: transportu morskiego) ani ubezpieczenia.

Grupa C – Main Carriage Paid – Sprzedający zawiera umowę przewozu jak również ponosi jego koszty. Sprzedający bywa również zobowiązany do dokonania odprawy celnej eksportowej. Ryzyko zostaje przeniesione na kupującego w momencie nadania towaru. Wszelkie dodatkowe, wynikłe po załadunku, koszty związane z transportem a także innymi zdarzeniami obciążają kupującego.

Grupa D – Arrival – Sprzedający bywa zobowiązany do dostarczenia towaru do określonego miejsca bądź portu przeznaczenia.

Wyżej przywołane dotyczą zakresu: transport morski, transport kontenera, kontener transport.

Translation

NewStatPress
Visits today: _